Search
Close this search box.

Rekisteriseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (jäljempänä ”SAY”)

Kutojantie 6–8, 02630 Espoo

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esa Mustonen
Kutojantie 6–8, 02630 Espoo

posti@asumisoikeus.fi

3.    Rekisterin nimi

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n uutiskirje- ja arvontarekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

4.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajan, lomakkeen kautta viestin lähettävän tai arvontaan osallistuvan (jäljempänä ”rekisteröity”) antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

5.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen, viestiin vastaamiseen ja arvontojen toteuttamiseen. Arvontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja ei yhdistetä arvonnan yhteydessä mahdollisesti järjestetyssä kyselyssä annettuihin tietoihin.

6.    Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaatio, jossa uutiskirjeen tilaaja työskentelee

Titteli/asema

7.    Mistä henkilötiedot saadaan

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään SAY:n verkkosivuilla (www.asumisoikeus.fi) olevan kysymys- tai uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tai SAY:n toteuttaman arvonnan yhteydessä.

8.    Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9.    Henkilötietojen säilytysajat

Uutiskirjettä varten annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka kautta rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Tällöin rekisteröidyn henkilötiedot poistuvat uutiskirjeen lähetyslistalta.

Arvonnan toteuttamiseksi annettuja henkilötietoja säilytetään siihen asti, että arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

SAY noudattaa rekisteröidyn henkilötietojen suojauksessa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. SAY:lla ei ole manuaalista aineistoa. Digitaalisen aineiston tietoihin on pääsy vain SAY:n nimeämillä henkilöillä. Henkilötietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterin valvonta ja suojaus noudattaa EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

11.  Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Oikeus päästä omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö SAY hänen henkilötietojaan ja jos käsittelee, on rekisteröidyllä oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja SAY on tallentanut hänestä. Rekisteröidyn oikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää SAY:tä oikaisemaan rekisteröityä koskeva virheellinen henkilötieto. Lisäksi rekisteröity voi pyytää SAY:tä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, henkilötietoja ei saa enää käsitellä kyseiseen tarkoitukseen.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut SAY:lle henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset henkilötiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan SAY:ltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että SAY ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700 ja osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

12.  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun SAY:n yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen posti@asumisoikeus.fi tai postitse osoitteeseen Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, Kutojantie 6–8, 02630 Espoo.

Sen varmistamiseksi, että rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, voi SAY pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.